Doktori értekezések
Közzétett írások

 

Horváth Viktória: Funkció és kivitelezés a megakadásjelenségekben. PhD-értekezés. ELTE, Budapest, 2009.

Az értekezés nagy mennyiségű spontán beszéd alapján, több szempontból vizsgálja a hezitálás és a leggyakrabban töltelékszóként megjelenő tehát és ilyen lexémákat. Az akusztikai fonetikai (F1 és F2 értékek, időtartam) vizsgálatok mellett elemzi a majdnem 1500 nyelvi adat funkcióját a kontextus alapján. Az eredmények a hezitálás és a töltelékszavak különböző mértékű funkciófüggő realizációját igazolják. A disszertáció magyar nyelven elsőként közöl adatokat a gyermekek hezitációs jelenségeinek formáns- és időtartam-értékeire vonatkozóan. Az eredmények – a tehát és ilyen lexéma funkcióbővülésével kapcsolatban – a mai spontán beszédben zajló szinkrón változásokra mutatnak rá.

Letöltés

 

Markó Alexandra: A spontán beszéd néhány szupraszegmentális jellegzetessége. Monologikus és dialogikus szövegek összevetése, valamint a hümmögés vizsgálata. PhD-értekezés. ELTE, Budapest, 2005.

Az értekezés célja a spontán beszéd néhány szupraszegmentális tényezőjének kísérleti fonetikai elemzése. Az adatok alapján – a magyar és a nemzetközi szakirodalomban elsőként – megállapításokat tesz a szupraszegmentum-használat monologikus és dialogikus szituációbeli meghatározottságáról, illetőleg következtetéseket fogalmaz meg az eltérések mögött rejlő beszédtervezési különbségekre vonatkozóan. A szupraszegmentális szerkezeti elemek közül a temporális elemek, a szünetezés és az alaphangmagasság objektív értékeinek vizsgálatát és összehasonlító elemzését mutatja be. Ezeket az eredményeket bizonyos mondatszerkezeti jellemzőkre vetítve a beszédtervezést befolyásoló egyes pragmatikai paraméterek meghatározására is sor kerül. Végül egy – eddig a magyarban akusztikai fonetikai eszközökkel nem vizsgált – társalgási jellegzetességről, a hümmögésről végzett átfogó kutatás eredményeit mutatja be.

Letöltés

 
Spontánbeszéd-kutató műhely, Powered by Joomla!